جت پرینتر درشت نگار تیفلکس مدل T-JET

جت پرینتر درشت نگار تیفلکس مدل T-JET

جت پرینتر درشت نگار تیفلکس مدل T-JET

جت پرینتر تیفلکس مدل TJET
جت پرینتر تیفلکس مدل TJET

چاپ پیغامهای ثابت و متغیر ، تاریخ تولید ،انقضاءوشماره سریال وغیره

تعداد سطر چاپ: از 1 تا 2سطر

سرعت چاپ : تا 60 متر در دقیقه

ارتفاع چاپ 13تا 50 میلی متر

ساخت فرانسه